برگزاری کمیته ارزشیابی و اعتباربخشی مراکز و دانشکده های مجازی کشور

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۲:۰۳ | تعداد بازدید: 24

دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی که متولی ارزشیابی و اعتباربخشی مراکز، دانشکده های آموزش مجازی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور است، اولین نشست کمیته ارزشیابی و اعتبار بخشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور را در سال 1400 برگزار کرد.

این جلسه که به صورت مجازی در روز یکشنبه 3 مرداد و با حضور کلیه اعضای کمیته از دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شیراز، مشهد، شهید بهشتی، تهران و مجازی برگزار شد، نتایج ارزیابی درونی و بازدید از مراکز آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، تربت حیدریه و دانشگاه علوم پزشکی مجازی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

در ادامه وضعیت تمامی استانداردهای اعتباربخشی در هر یک از مراکز فوق، توسط دکتر آیین محمدی دبیر کمیته معرفی شد و بعد از بحث و بررسی و ارائه گزارش بازدید، در مورد وضعیت اعتباربخشی تصمیم گیری صورت گرفت و نتایج این نشست برای تصویب نهایی به کمیسیون ارزشیابی و اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی و شورای عالی آموزش مجازی ارسال خواهد شد.

گفتنی است در انتهای این جلسه پیشنهادات دانشگاه ها در مورد استانداردهای اعتباربخشی که در پاسخ به نامه کمیسیون ملی اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شده بود مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات برای اعمال در چک لیست استانداردها و ارسال به کمیسیون مذکور به تصویب رسید.